top of page

Our Crew

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me.

It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can

start adding your own content and make changes to the font.

 

PRAVILNIK O ODRŽAVANJU REDA U  LUCI NAUTIČKOG TURIZMA 

RAMOVA KRVAVICA

 

PŠRD RAMOVA KRVAVICA (u daljnjem tekstu:Marina) sačinjava jedinstvenu organizacijsku cjelinu koja posluje pod Upravom Pomorskog športskog ribolovnog društva d.d. , Krvavica 44, 21320 Baška Voda

 

OPĆE ODREDBE

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način održavanja reda u luci Ramova Krvavica (u daljnjem tekstu Marina).

Pravila se primjenjuju na cijelom prostoru (kopnenom i morskom) kojim se Marina koristi.

Sa sadržajem ovog Pravilnika upoznat će se svi korisnici usluga, prilikom dolaska u Marinu, a Pravilnik će  biti izložen na recepciji i ostalim pogodnim mjestima Marine.

1. U Marini mjesto za privez plovila (u daljnjem tekstu:vez) određuje voditelj luke, a zbog sigurnosnih razloga ili nekih drugih opravdanih razloga, Marina zadržava pravo premjestiti plovilo bez ikakve prethodne suglasnosti korisnika plovila. 

2. Plovilo koje uplovljava ili isplovljava ne smije ploviti brzinom većom od 3 čvora na čitavom morskom području Marine. 

3. Prilikom svakog uplovljavanja u Marinu, korisnik plovila je dužan svoj dolazak najaviti (telefonom ili stanicom na VHF kanalu 17) a osoblje Marine će, po potrebi, dati upute i naloge za uplovljavanje. 

4. Korisnik plovila dužan je imati važeću plovidbenu dozvolu, odnosno odgovarajući dokument sukladno propisima Republike Hrvatske.

5. Korisnik plovila je dužan bez odlaganja svoj dolazak prijaviti recepciji Marine, uz predočenje osobnih isprava, isprava plovila i popisa posade ne plovilu pri dolasku morskim putem. 

6. Korisnik plovila obavezuje se održavati svoje plovilo u izglednom, ispravnom i vodonepropusnom stanju. Prema sistemu priveza koji je instaliran u Marini, plovila se vezuju na siguran način sa ispravnim konopcima odgovarajućih dimenzija. Zbog navedenih, kao i sigurnosnih razloga, Uprava Marine može poduzeti odgovarajuće mjere kojima će sačuvati plovilo na teret vlasnika plovila.

7. Kod dolaska u Marinu kopnenim putem, vučnim vozilom i plovilom na prikolici, korisnik plovila je dužan svoj dolazak prijaviti na portirnici Marine. Portir će uputiti korisnika plovila na recepciju Marine, gdje će otvoriti radni nalog za spuštanje plovila u more, odnosno smještaj na kopno, te će korisnik biti upućen na koji prostor može smjestiti svoje vozilo, trailer i slično.

8. U Marini je zabranjeno sidrenje plovila. Iznimno, voditelj luke Marine može dopustiti privremeno sidrenje plovila ako za to postoji opravdani razlog. 

9. Korisnik plovila je odgovoran za ispravnost svog plovila kao i za sigurnost i plovidbenu sposobnost plovila na čitavom prostoru Marine, za cijelo vrijeme svoga boravka u njoj. 

10. Za vrijeme boravka u Marini plovilo mora na vidljivom mjestu biti obilježeno imenom i registarskom oznakom, a svaka promjena imena i registarske oznake mora biti upisana u dokumente plovila te prijavljena recepciji Marine. 

11. Korisnik plovila, koji je s Marinom sklopio Ugovor o najmu veza, prilikom svakog dolaska na brod dužan je svoj dolazak prijaviti recepciji, gdje predočuje osobne dokumente cijele posade radi prijave boravka gostiju. Boravišna pristojba naplaćuje se paušalno u Lučkoj Kapetaniji prema Zakonu o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, 59/09)

12. Korisnik plovila pod stranom zastavom koji je s Marinom sklopio Ugovor o najmu veza, dužan je prijaviti recepciji Marine opremu koja se nalazi na plovilu na obrascu "Inventar lista", te boravak u Marini podliježe Carinskim propisima. 

13. Korisnik plovila može uključiti priključke plovila na električne i vodovodne instalacije, samo ako plovilo posjeduje za to ispravne instalacije prilagođene hrvatskom standardu te ako se on ili netko od posade nalazi na plovilu. Za vrijeme privremenog odsustva posade sa plovila, za sve vrijeme dok se plovilo nalazi u Marini, priključci se moraju isključiti. 

14. Radovi na plovilu (brušenje, bojanje i slično), zbog zaštite ostalih plovila dozvoljeni su samo na određenim, za tu namjenu označenim mjestima u Marini, a prostor na kojem se vrše radovi na plovilu korisnik plovila prije napuštanja tog prostora treba u potpunosti očistiti, u protivnom će marina zaračunati troškove čišćenja. 

15. Otpadno ulje i filteri, nafta, ostaci deterdženata, komunalni i drugi otpaci, moraju se odlagati prema vrsti otpada u ekološke spremnike na označenim lokacijama u Marini. Svako izlijevanje i bacanje u more strogo je kažnjivo. 

16. Prije odlaska plovila iz Marine korisnik plovila je dužan platiti sve usluge prema važećem cjeniku, u protivnom Marina smije zadržati plovilo do podmirenja duga od strane korisnika. 

17. Ako plovilo ostaje na stalnom vezu u Marini, korisnik plovila može predati rezervne ključeve recepciji Marine, a samo u hitnim slučajevima, kada plovilu prijeti neka opasnost ili je ugroženo od strane nekog drugog plovila, Marini je dozvoljeno upotrijebiti te ključeve za ulazak u plovilo, u svrhu umanjenja potencijalne štete. 

18. Ako plovilo, za koje postoji Ugovor o najmu veza, napušta Marinu trajno, korisnik plovila dužan je odlazak prijaviti recepciji, a Ugovor o najmu veza otkazati pismenim putem. 

19. U Marini je dozvoljeno korištenje samo biorazgradivih detergenata. Zbog očuvanja čistoće mora i okoliša, a u namjeri da se izbjegne nenamjerno zagađenje, zabranjuje se korištenje automatskih pumpi za pražnjenje kaljuže. Korisnik plovila dužan je u kaljužu plovila staviti eko-spužve. 

20. Zabranjuje se pražnjenje toaleta u lučki bazen marine. 

21. U slučaju većeg onečišćenja Marina će utvrditi uzročnika, poduzeti mjere radi sprečavanja onečišćenja putem zaposlenika zaduženih za tu vrstu djelatnosti, ukloniti plovilo radi zaštite okoline, ljudi i plovila, te o tome obavijestiti nadležnu kapetaniju i ostala nadležna državna tijela, te za nastale troškove teretiti uzročnika. 

22. Marina će svakodnevno na recepciji, odnosno na oglasnoj ploči, istaknuti meterološki izvještaj. 

23. Radom dizalice rukuje isključivo stručno osposobljena osoba od strane Marine, odnosno stručno osposobljena osoba neke druge tvrtke koju za to ovlasti Marina. Korisnik plovila prije dizanja plovila dužan je upozoriti osobu koja rukuje radom dizalice na opremu na podvodnom dijelu plovila i dati točne podatke o položaju iste. U nedostatku navedene informacije Marina ne može biti terećena za potencijalne štete. 

24. U Marini je strogo zabranjeno: 

- paljenje vatre

- glisiranje, kupanje, surfanje, ribolov, ronjenje

- vlasnici kućnih ljubimaca dužni su okoliš marine držati čistim, a strogo je zabranjeno puštanje pasa slobodno, bez uzice, kao i ometanje ostalih klijenata neprekidnim lavežom; te ulazak kućnih ljubimaca u prostorije Marine

- pranje posuđa u sanitarnim čvorovima

- držanje pomoćnih čamaca, dasaka za surf i sl. privezanih za plovilo

- montiranje i držanje bilo kakvih stvari na gatovima i ostalom prostoru Marine

- postavljanje natpisa, reklama i drugih poruka, te korištenje bilo kojeg prostora Marine u komercijalne svrhe

- narušavanje mira ostalih gostiju

- galamiti i stvarati buku od 22h do 8h, osim ugostiteljskim objektima koji mogu glazbu puštati do 24h

- kretanje u blizini dizalica

- ometanje kretanja vozila i travel liftova na prometnim putovima

- ostavljati aparate na plin ili električnu energiju te vodovodnu instalaciju uključene, bez prisutnosti korisnika

- držati u pogonu motore plovila, osim za uplovljavanje i isplovljenje

- premještati plovila na drugi vez bez suglasnosti voditelja luke Marine

- angažirati treće osobe za nadzor, održavanje ili servisiranje plovila, bez prethodne obavijesti i suglasnosti Marine

- obavljati na brodu odnosno brodici radnje koje mogu ugroziti ljudske živote, prouzročiti požar, onečistiti more ili nanijeti štetu brodovima, brodicama, obali, lučkim napravama, uređajima i postrojenjima

- parkiranje osobnih automobila, prikolica, kamp kućica, autobusa, trailera, motocikala, bicikala te ostalih prijevoznih sredstava na prometnim putovima, trgovima, zelenim površinama i gatovima. Nepropisno parkirano vozilo bit će uklonjeno o trošku korisnika

- kampiranje

- posuđivanje parkirne kartice

Kontrolu nad primjenom ovog Parvilnika obavlja Marina, a nadzor nad primjenom ovog pravilnika vrši Lučka Kapetanija.

Kontrolu uplovljavanja, pristajanja, vezivanja, sidrenja i isplovljavanja brodica i brodova u Marini vrše djelatnici Marine. 

Zbog nepridržavanja odredbi ovog Pravilnika o održavanju reda, Marina je ovlaštena prestati pružati svoje usluge, kao i svaku eventualnu štetu naplatiti odgovornom korisniku - prekršitelju ovog Pravilnika, osim službenih kazni koje će naplatiti Lučka kapetanija.

Sve izmjene i dopune, nastale zbog izmjene zakonskih propisa, bit će oglašene na oglasnim pločama Marine i činit će sastavni dio ovoga Pravilnika  Sukladno propisima Republike Hrvatske.

 

Ramova Krvavica , 10.12.2016.

bottom of page