top of page
Marina “Ramova” – luka nautičkog turizma

Ramova
Nautički centar

OPĆE ODREDBE - CIJENE

 

Informacije na e-mail: ramova.krvavica@gmail.com

Informacije na kontakt: 00385 98 892 480

GODIŠNJI I MJESEČNI VEZ

 

Ležarina za smještaj plovila na godišnjem i mjesečnom vezu plaća se unaprijed, u protivnom se zaračunava cijena dnevnog veza.

Minimalno ugovoreno razdoblje za smještaj plovila u moru je 12 mjeseci.

U slučaju otkaznog roka ne vrši se povrat novca.

Korištenje veza moguće je isključivo od strane plovila za koje je usluga plaćena te odlaskom plovila prije isteka ugovora vlasnik ne zadržava pravo ugovora za drugo plovilo već se potpisuje novi ugovor.

 

POTROŠNJA STRUJE I VODE

 

Potrošnja struje (punjenje baterija 10Ah) i vode (punjenje tanka) za plovila do 10 m uključena su u cijenu veza koja su priključena na ormariće bez očitanja, osim ako gost boravi preko 45 dana kada se potrošnja struje i vode naplaćuje posebno, neovisno nalazi li se plovilo na dnevnom, mjesečnom ili godišnjem vezu u moru ili na kopnu.

Za plovila preko 10 m dužine, utrošena struja i voda posebno se naplaćuje i to; za plovila priključena na ormariće sa očitanjem po potrošnji, a plovila priključena bez očitanja na ormariće po paušalnom iznosu.

Kod pranja plovila, obvezna je upotreba ručnih regulatora vode tzv. pištolja za vodu.

Ukoliko se pri pranju ustanovi da se ne koriste navedeni regulatori, Marina dodatno zaračunava paušalnu cijenu potrošene vode.

Ručne regulatore su vlasnici dužni nabaviti o vlastitom trošku. Potrošnja vode naplaćuje se kovanicama , za određenu sumu u kovancima dobije se određena količina vode. Marina zadržava pravo da pri izvjesnim uvjetima (duga suša, radovi na vodovodnoj mreži itd.) zabrani pranje plovila i krcanje vode, o čemu će korisnici biti pravovremeno obaviješteni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina "Ramova" Krvavica 01.01. 2016.

--------------------------------------------------------------

marina ramova
marina ramova
marina ramova
marina ramova

Dodatak za zimovanje na kopnu- mogu koristiti isključivo korisnici koji nisu u charteru u kombinaciji sa plaćenom uslugom godišnjeg veza u moru po važećem ugovoru . Plaćanje ove usluge vrši se unaprijed; odnosno isključivo prilikom zaključenja ugovora o vezu. Cijena dodatka za suhi vez uključuje po 1 dizanje i spuštanje plovila, pranje dna i postoljenje tijekom važenja ugovorenog perioda.

 

Primjedbe:

 • U slučaju najma dnevnog veza, vez treba napustiti najkasnije do 14,00 sati zadnjeg plaćenog dana. Nakon 14,00 sati naplaćuje se vez za sljedeći dan.

Cijene smještaja na kopnu isključivo vrijede za brodove koji koriste samo suhi vez. Ležarina ispod 3 dana se ne naplaćuje.

 

-    Plovila veće širine od navedenog prelaze u veću dužinsku kategoriju

 • Plovila sa više trupova (katamarani i trimarani) plaćaju 50% veću cijenu

 • Plovila za gospodarsku djelatnost plaćaju dodatni bonus 5%

 

U CIJENU JE UKLJUČENO:

 • PDV

 • Mjesto u moru s murinzima

 • Korištenje sanitarija

 • Priključak struje i vode

 • 1 parking mjesto za automobil

Napomena: ležarina broda  ispod dizalice izračunava se po važećem cjeniku.

U cijenu je uključen PDV.

Opće napomene:

 

Pomoćni brod može biti plovilo maksimalne dužine do 2,5 metara.

Ukoliko pomoćni brod nije na ili uz matično plovilo plaća se vez sukladno cijeni iz cjenika.

Mjesečni,  i godišnji vez plaća se unaprijed, u protivnom se zaračunava korištenje dnevnog veza. U slučaju neplaćanja naknade u pravovremenom roku, obračunava se stopa zakonske kamate.

Vlastite ležaljke (osim prikolica) nisu dozvoljene, osim po odobrenju Uprave marine.

Servisni radovi na plovilu dozvoljeni su samo unutar servisne zone.

Prostor na kojem se vrše radovi treba održavati čistim, u protivnom se zaračunavaju troškovi čišćenja u iznosu od 380,00 kn.

U slučaju prijevremenog raskida ugovorenih odnosa ili pretplate ne vrši se povrat novca. Višak uplaćenih sredstava priznaje se za sljedeću korištenu uslugu.

Svi korisnici usluga Marine Ramova dužni su se pridržavati uvjeta iz važećeg cjenika marine Ramova, te pravilnika o redu u luci Ramova Krvavica.

U Marini Ramova nije dozvoljeno obavljanje nikakvih djelatnosti bez prethodne pismene suglasnosti Uprave.

Pridržano pravo izmjene i nadopune cjenika kao i greške u tiskanju.

Opće odredbe - Cjenik - Pravilnik o redu u lučici Krvavica

USLUGE DIZALICE 20T I PRANJA BRODICE

Marina "Ramova" Krvavica

Krvavica 44,

21320 Baška Voda,

GSM: 00385 98 892 480

E-mail: ramova.krvavica@gmail.com, www.marinaramova.com

Podaci o bankovnom računu:

 

OTP bank d.d. Hrvatska

Poslovnica Makarska

Obala kralja Tomislava 16,

213000 MAKARSKA

Swift code: OTPVHR2X

IBAN CODE: HR93 2407 0001 1005 70370

Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima i naćinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, /N.N. 91/94) te člankom 22. Statuta pomorskog športskog ribolovnog društva „RAMOVA“ Krvavica i odredbom članka 5 stavka 6. Ugovora o koncesiji 

pomorskog dobra u svrhu upotrebe i gospodarskog korištenja luke posebne namjene-športske lučice na podrućju Krvavice ( ugovor između Splitsko-dalmatinske županije i pomersko športskog ribolovnog društva „Ramova“-Krvavica sklopljen dana 16.07.1999), Izvršni odbor PŠRD“RAMOVA“ Krvavica na sjednici održanoj 12. svibnja 2001 godine donosi:

PRAVILNIK O REDU U LUČICI KRVAVICA

 

I      OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Športska lučica Krvavica (u daljnjem tekstu lučica) je lučica otvorena za javni promet koja pod jednakim uvjetima svim pravnim i fizićkim osobama omogućava: korištenje veza, operativnih obala i drugih objekata prema njihovoj namjeni a u granicama raspoloživih kapaciteta, ako ovim pravilnikom ili drugim zakonom nije drugaćije određeno.

 

Članak 2.

 

Pravilnikom u lučici Krvavica (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se red u lučici, uvjeti za stjecanje i prestanak prava na korištenje veza, operativnih obala, nadzor nad provedbom reda u Lučici i mjere za njegovo provođenje.

 

Članak 3.

 

Lučica predstavlja izgrađeni i uređeni dio akvatorija koji je ograničen:

 • Sjeverno-zapadnim lukobranom ( operativni dio )

 • Jugo-istočnim lukobranom

 • Operativnom obalom između dva lukobrana i prema svojoj namjeni je na:

 

 1. Operativna obala za kratkotrajni privez i dizanje brodica

 2. Operativna obala za privez brodice do 9 metara dužine

 3. Operativna obala za privez brodice do 4,5 metara dužine

 

Članak 4.

 

Na operativnim obalama za privez brodica i ste se privezuju u četvoro vez ( sidro ili kolpa-moltom ) po pramcu, a po krmi sa dva krmena konopa.

 

Članak 5.

 

Cijenu godišnjeg, mjesečnog i dnevnog korištenja veza te cijenu ostalih usluga odredit će Izvršni odbor PŠRD“Ramova“.

 

Članak 6.

 

Korisnici lučice su pravne ili fizičke osobe koje uredno plaćaju lučke naknade.

 

Članak 7.

 

Korištenje el. energije i vode plaćat će se po cijeni koju odredi Izvršni odbor PŠRD“Ramova“

 

Članak 8.

 

O plovilu koji je privezan u Lučici brine se vlasnik plovila i on odgovara za svaku štetu koju počini plovilo drugim plovilima, obali, uređajima, napravama ili postrojenjima.

 

Članak 9.

 

Lučke naknade ne plaćaju plovila organa uprave i plovila koja izvode radove u Lučici.

 

II     KORIŠTENJE VEZA

 

Članak 10.

 

Pravo korištenja veza u Lučici imaju prvenstveno članovi PŠRD“Ramova“, a zatim ostale pravne i fizičke osobe ako su za vez plaćene lučke naknade.

Izvršni odbor PŠRD“Ramova“ daje u zakup ili na korištenje vezove ugovorom sa zainteresiranim korisnikom veza na rok ne duži od jedne godine, potom bi se ugovor o privremenom korištenju veza moga produžiti samo u koliko se podmire sve obveze.

 

Članak 11.

 

U niti jednom dijelu lučice korisnici veza ne mogu steći pravo na trajno korištenje veza.

 

Članak 12.

 

U slućaju da korisnik veza, sa kojim je sklopljen ugovor o privremenom korištenju veza, ne koristi vez  dužan je plaćati sve obveze i pristojbe kao i da ima vezano plovilo osim u slučaju ako je drugo plovilo vezano na njegov vez uz suglasnost Izvršnog odbora“Ramova“.

 

Članak 13.

 

U slučaju kada su ugroženi ljudski životi ili sigurnost plovila voditelj luke će, bez obzira na ostalo, osigurati prvenstvo priveza u Lučici bez obzira na plaćanje naknade.

 

III PRESTANAK PRAVA KORIŠTENJA VEZA

 

Članak 14.

 

Privremeno pravo korištenja veza prestaje istekom vremena koje je ugovorom uređeno.

 

Članak 15.

 

Privremeno pravo korištenja veza prestaje i u sljedećim slućajevima:

 1. u slućaju sporazumnog raskida ugovora

 2. 2. ako jedna ugovorena strana ne poštuje ili ne ispunjava bitne obveze iz ugovora, kao što su pravo na nekorištenje veza i nepravodobno plaćanje, a sve prema odredbama sklopljenog ugovora.

 

IV VEZIVANJE PLOVILA U AKVATORIJU LUČICE

 

Članak 16.

 

Plovila se vežu u pravilu u četvorovez i to po pramcu sa sidrom i po krmi sa dva konopa odgovarajućeg presjeka za naprave za vezivanje.

Konop za privez ne smije biti plivajući već onaj koji tone.

Nije dozvoljeno ostavljanje plivajućih vezova, konopa ili drugo što bi smetalo sigurnosti plovidbe u Lučici.

 

Članak 17.

 

Svako plovilo u Lučici mora imati kvalitetne bokobrane.

Svako plovilo mora sa strane imati najmanje tri bokobrana odgovarajuće veličine.

 

Članak 18.

 

Plovidba unutar akvatorija Lučice obavlja se po pravilu desne strane.

Plovila kada dolaze u Lučicu odnosno odlaze iz Lučice, moraju ploviti sasvim laganom brzinom.

Sva plovila moraju imati prigušivaće na ispušne cijevi.

 

Članak 19.

 

Prednost u Lučici ima plovilo koje isplovljava.

 

V     VODITELJ LUČICE

 

Članak 20.

 

Izvršni odbor PŠRD“Ramova“ bira između svojih članova voditelja lučice a može i natječajem.

 

 

VI     NADZOR NAD PROVEDBOM REDA U LUČICI

 

Članak 21.

 

Nadzor nad provedbom reda u Lučici i ostalim djelovima unutrašnjih morskih voda provodi Lučka kapetanija Split-ispostava Makarska (u daljnjem tekstu Kapetanija).

 

VII     POSEBNE ODREDBE

 

Članak 22.

 

U akvatoriju lučice zabranjeno je:

 

 • onemogućiti pristup napravama za privez

 • premještati, uklanjati i mjenjati vezove

 • zavarivati, ložiti vatru na otvorenom ognjištu na obali ili plovilu

 • čistiti ili strugati nadvodni ili podvodni   dio brodice

 • kupati se, glisirati, jedriti na dasci

 • držati u pogon brodski propeler osim za potrebe manevriranja

 • svako zagađenje mora

 • upotreba brodskog WC-a osim u slučaju da je na plovilu ugrađen „crni tank“

 

Članak 23.

 

OBAVEZE KORISNIKA VEZA

 

 • svaki korisnik plovila prilikom izlaska na obalu dužan je na traženje voditelja Lučice dati sve potrebne dokumente osoba koje se nalaze na brodici kao i isprave brodice

 • svaki korisnik plovila obavezan je poduzeti potrebne mjere protiv krađe na svom plovilu

 • sve otpatke korisnik plovila dužan je odlagati u kante za otpatke

 • korisnik plovila se može priključiti na el.ormar samo sa ispravnim kabelom i instalacijom i snagom koja je maksimalno dozvoljena na utičnici

 • nije dozvoljeno narušavati mir ostalih gostiju. U noći od 24-07 sati zabranjeno je galamiti i praviti buku

 • tijekom boravka u Lučici obavezno se pridržavati reda u Lučici

 

Članak 24.

 

Vlasnik plovila snosi punu odgovornost za štetu počinjenu trećim osobama, stvarima te imovini Lučice, a koju počini svojim plovilom ili koju počine osobe ukrcane u istom.

 

Članak 25.

 

Pravilnik o redu u Lučici je sastavni dio Ugovora o korištenju veza u Lučici.

 

Članak 26.

 

VIII       KAZNENE ODREDBE

 

Članak 27.

 

Za ne pridržavanje odredbi ovog Pravilnika može se otkazati daljnje korištenje boravka u Lučici.

 

Članak 28.

 

Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama...(N.N.br.91/94) primjenjuje se i na slučajeve koji nisu regulirani ovim Pravilnikom.

 

IX     PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 29.

 

Sastavni dio ovog Pravilnika je cijenik lučkih naknada i usluga.

 

Članak 30.

 

Odredbe Pravilnika o uvjetima i načinu odfržavanja reda ua lukama...(N.N.br.91/94) se uzravno primjenjuju i na slučajeve koji nisu regulirani ovim Pravilnikom.

 

Članak 31.

 

Na ovaj Pravilnik suglasnost daje nadležna Kapetanija.

 

Članak 32.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu odmah.

 

 

 

Krvavica, 12.svibnja 2001. godine

                                                                             

 

                                                                                                                                                                  Predsjednik izvršnog odbora

 

 

Ramova Krvavica , 01.01.2016.

bottom of page